دوره کمک حسابدار

0

45+

دوره کمک‌حسابدار

1

خرید

4,248,720 تومان

تومـــــــــــان

پیشنمایش

مدت زمان دوره:

مدت زمان دوره:

آخرین آپدیت

پشتیبانی رایگان

پشتیبانی 24 ساعته

پخش!

پخش!

قفل!

قفل!

توضیحات

معرفی دوره کمک‌حسابدار:

دوره کمک‌حسابدار از مشاغل حوزه امورمالی و بازرگانی است؛ و شامل شایستگی‌هاي: به‌کارگیري مفاهیم‌ حسابداري، ثبت رویدادهاي‌مالی، مستندسازي و بایگانی اطلاعات‌حسابداري و پرونده‌هاي‌مالی، ثبت‌اطلاعات در دفاترحسابداري، تهیه‌و‌تنظیم گزارش‌ها و صورت‌هاي‌مالی اساسی موسسات‌خدماتی، و اصلاحات‌وبستن حساب‌هاي دائم‌وموقت، حسابداري در موسسات‌بازرگانی، کارپردازي در موسسات، به‌کارگیري مفاهیم‌ حسابداري حقوق‌و‌دستمزد مربوطه، تهیه‌وتنظیم پیش‌نویس لیست حقوق و مستندات مربوطه، و به‌کارگیري نرم‌افزار اکسل در حسابداري می‌باشد؛ که با شغل حسابدار و حسابدار حقوق‌ودستمزد درارتباط است.

برای شرکت در دوره کمک حسابداری که یکی از دوره حسابداری فنی‌حرفه‌ای می‌باشد، به حداقل میزان تحصیلاتِ پایان‌دوره اول‌متوسطه یا پایان سوم راهنمایی نیاز است. هم‌چنین کارجویان باید از حداقل توانایی جسمی ‌و ذهنی برخوردار بوده و دارای سلامت‌کامل جسمانی‌ و روانی باشند.

دوره حسابداری چند ماه است؟ دوره کمک‌حسابدار طی 105 ساعت‌نظری و 195 ساعت‌عملی و پس از تکمیل‌ظرفیت، در آموزشگاه‌ساختاردانش‌پاشا با برند آپاداس برگزار می‌شود.

برای کارآموزی حسابداری کجا بریم؟ لازم به‌ذکر می‌باشد که جهت کارآموزی باید در دوره‌های حسابداری ویژه بازارکار آپاداس شرکت نمایید تا بتوانید در جلساتِ کارآموزی دوره حسابداری جامع بازارکار شرکت نمایید.

دوره‌های حسابداری

شرکت در دوره‌حسابداری بهترین راه برای افرادی است که می‌خواهند به‌عنوان یک حسابدار جذب بازارحسابداری شوند. در واقع کسانی که دانش‌فنی حسابداری را ندارند باید از آموزش حسابداری به‌زبان ساده شروع نمایند تا آموزش حسابداری مقدماتی ویژه بازارکار را فراگیرند. حتی برخی از دانشجویان رشته های‌حسابداری، مدیریت و اقتصاد نیاز به شرکت در دوره‌های نظیر: آموزش حسابداری‌صنعتی، دوره اکسل‌مالی، دوره آشنایی با مفاهیم‌مالی، دوره بهای‌تمام‌شده و … دارند، زیرا آموخته‌های آنان در دانشگاه برای جذب و استخدام در بازارکار کافی نیست.

کلاس حسابداری کجا برم؟

بهترین آموزشگاه حسابداری دارای دو خصوصیت مهم می‌باشد:

 1. دارای امکانات و تجهیزات‌آموزشی به‌روز باشد.
 2. سرفصل‌ها توسط استادمجرب، به‌صورت کاربردی‌وعملی آموزش داده شود.

مفتخریم آموزشگاه ساختار‌دانش‌پاشا با برند آپاداس، ضمن داشتن دو ویژگی فوق، سعی در سرآمد بودن بین آموزشگاه‌های حسابداری را داشته و آموزش تمامی سطوح حسابداری اعم از: آموزش مدیریت‌مالی، دوره سرپرست‌حسابداری، آموزش رئیس‌حسابداری، دوره کارشناس حسابداری و دوره کمک‌حسابداری، در این آموزشگاه دایر می‌باشد.

سرفصل‌های دوره کمک‌حسابدار به شرح زیر می‌باشد:

به‌کارگیری مفاهیم حسابداری
 • تاریخچه حسابداري
 • حرفه‌حسابداري
 • وظایف‌ومسئولیت‌هاي حسابداري
 • مسیرشغلی حسابداري
 • حرفه‌هاي مرتبط با حسابداري
 • نتایج‌کار حسابداري
 • ابزارکار حسابداري
 • مفاهیم‌بنیادي حسابداري
 • مفروضات‌حسابداري
 • اصول‌حسابداري
 • میثاق‌هاي حسابداري
 • انواع واحدهاي‌اقتصادي
ثبت رویداد‌هاي‌مالی
 • عناصر و اجزا حسابداري
 • حسابهاي‌دائم (دارايی‌ها –بدهی‌ها – سرمایه)
 • معادله‌حسابداري
 • رویدادهاي‌مالی و تاثیر آن بر معادله‌حسابداري
 • حساب‌هاي موقت (درآمد –هزینه –برداشت)
 • مفهوم‌حساب
 • مفهوم ثبت‌حسابداري دوبل
 • مفهوم بدهکاروبستانکار
 • ماهیت‌حساب‌ها و مفهوم مانده‌گیري
مستندسازي و بایگانی اطلاعات‌حسابداري و پرونده‌هاي‌مالی
 • اسناد و مدارك‌مثبته اولیه حسـابداري و ضـوابط و مقـررات‌قانونی
 • مشخصات‌قانونی فاکتورخرید و اسناداولیه هزینه
 • فاکتورهاي‌فروش
 • رسید و حواله‌انبار
 • قبض دریافت‌وجه، حواله و دستورپرداخت وجه
 • اعلامیه بدهکاروبستانکار بانکی
 • صورتحساب‌گردش تراکنش‌هاي‌بانکی
 • سایر مدارك مثبته
 • سندحسابداری
 • فرم سندحسابداری
 • نحوه مستندسازي اسنادومدارك حسابداری
 • پرونده‌هاي حسابداري‌ومالی
ثبت‌اطلاعات در دفاترحسابداري
 • دفاترمالی و انواع آن (رسمی- غیررسمی)
 • نحوه‌تحریر دفاتر
 • روش طبقه‌بندي و شماره‌گذاري حساب‌ها (کدینگ)
 • آیین‌نامه تحریردفاتر
 • تعریف ترازآزمایشی و انواع آن
 • اشتباهات‌حسابداري
 • روش‌ردیابی و ارتباط اعداد در گزارش‌هاي‌حسابداري
 • گردش‌حساب بدهکاران – بستانکاران
تهیه‌وتنظیم گزارش‌ها و صورت‌هاي‌مالی اساسی موسسات‌خدماتی و اصـلاحات و بسـتن حساب‌هاي‌دائم و موقت
 • سودوزیان
 • صورت‌حساب سرمایه و اجزا تشکیل‌دهنده آن در موسسات تک‌مالکی و موسسات کوچک
 • ترازنامـه (بـیلان) و اجـزا تشـکیل‌دهنـده آن در موسسـات خدماتی
 • گزارش‌هاي حسابداري
 • حساب‌هاي موقت و دائمی و مختلط
 • روش اصلاح‌حساب‌ها (پیش‌پرداخت-پیش‌دریافت –ملزومات)
 • روش بستن‌وانتقال حساب‌ها
 • هزینه‌هاي تحقق‌یافتـه پرداخـت‌نشـده (معـوق)و نحـوه اصلاح آن
حسابداري در موسسات‌بازرگانی
 • حساب‌هاي شـرکت‌هاي‌بازرگانی (خریـد – فـروش – تخفیفـات و برگشت از خریدوفروش)
 • انواع برگشت از خریدوتخفیفات
 • موجودي‌کالا و روش‌هاي ثبت‌ونگهداري حساب‌کالا
 • اصول ثبت‌ونگهداري حساب‌هاي موسسات‌بازرگانی
 • سودوزیان موسسات‌بازرگانی اجزا تشکیل‌دهنده
 • سرمایه در موسسات‌بازرگانی و اجزا تشکیل‌دهنده
 • ترازنامه در موسسات‌بازرگانی و اجزا تشکیل‌دهنده
کارپردازی در موسسات
 • تدارکات و وظایف آن
 • چرخه‌عمل و فعالیت‌تدارکات در موسسات
 • انـواع خریـدها (داخلی و خـارجی-متمرکـزو غیـرمتمرکـز- جزئی، متوسط و عمده)
 • مناقصه و انواع آن
 • مزایده و انواع آن
 • عمده‌فروشان و خرده‌فروشان
 • گارانتی و وارانتی
 • کداقتصادي
 • ویژگی فروشندگان
به‌کارگیري مفاهیم حسابداري حقوق‌ودستمزد مربوطه
 • حقوق‌ودستمزد
 • نقــش و کــاربرد سیســتم حقــوق‌ودســتمزد در واحــدهاي‌اقتصادی
 • اهمیت سیستم حقوق‌و‌دستمزد در موسسات
 • ویژگی‌هاي سیستم حقوق‌و‌دستمزد
 • مفهوم هزینه حقوق‌ودستمزد(خالص و ناخالص پرداختنی)
 • قـوانین و مقـررات‌جـار ي بـر کـارکرد و حقـوق‌ودسـتمزد کارکنان‌وکارگران
 • قراردادکار و مفاد آن
 • حقوق‌پایه و مزایاي مستمر و غیرمستمر
 • ساعات‌کارکرد و حضوروغیاب
 • کسورات و انواع آن
 • قوانین‌ومقررات مربوط به مالیات حقوق‌ودستمزد
 • قوانین‌ومقررات مربـوط بـه بیمـه‌هـاي تـامین‌اجتمـاعی کارکنان
 • اقلام‌مشمول حق‌بیمه در حقوق (اقلام بیمه‌پذیر)
 • اقلام مالیات‌پذیر در حقوق
 • سندحسابداري حقوق‌ودستمزد
تهیه‌وتنظیم پیش‌نویس لیست‌حقوق و مستندات‌مربوطه
 • مفهوم‌سند یا ثبت حقوق‌ودستمزد
 • مفهوم ثبت‌مزایا و کسورات حقوق‌ودستمزد
 • فرم‌ظاهري و اجزاي تشکیل‌دهنده لیست حقوق‌ودستمزد
به‌کارگیري نرم‌افزاراکسل در حسابداري
 • معرفی نرم‌افزاراکسل در حسابداري
 • نرم‌افزاراکسل در حسابداري و تنظیم‌لیست
 • انواع‌گزارش قابل‌استخراج از اکسل

همچنین از فایل‌های آماده اکسل حسابداری، جزوه آموزش کاربردی اکسل بهره‌مند شوید.

در فایل زیر تمام استانداردهای لازم برای آموزش شغل کمک‌حسابدار براساس قوانین سازمان فنی‌وحرفه‌ای بارگذاری شده است.

توضیحات تکمیلی

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}