آئین‌نامه حسابداری

آیین‌نامه مالی صندوق تأمین‌اجتماعی

آیین‌نامه مالی صندوق تأمین‌اجتماعی

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت

رایگان

آیین‌نامه معاملاتی صندوق تأمین‌اجتماعی

آیین‌نامه معاملاتی صندوق تأمین‌اجتماعی

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت

رایگان

آیین‌نامه اجرایی تبصره(5)الحاقی به ماده(4)قانون تأمین‌اجتماعی

آیین‌نامه اجرایی تبصره(5)الحاقی به ماده(4)قانون تأمین‌اجتماعی

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت

رایگان

آیین‌نامه جدید استخدامی سازمان تأمین‌اجتماعی

آیین‌نامه جدید استخدامی سازمان تأمین‌اجتماعی

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت

رایگان

آیین‌نامه اجرایی بند5 جز(ب)ماده واحده قانون اصلاح تبصره2

آیین‌نامه اجرایی بند5 جز(ب)ماده واحده قانون اصلاح تبصره2

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت

رایگان

آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری

آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری موضوع تبصره ماده8 قانون تأمین اجتماعی

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت

رایگان

آیین‌نامه نرخ و مأخذ حق بیمه حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای خارجی

آیین‌نامه نرخ و مأخذ حق بیمه حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای خارجی

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت

رایگان

آیین‌نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده40 قانون تأمین اجتماعی

آیین‌نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده40 قانون تأمین اجتماعی

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت

رایگان

آیین‌نامه اجرایی قانون‌الحاق یک تبصره به بند(1)ماده(81)قانون تأمین اجتماعی

آیین‌نامه اجرایی قانون‌الحاق یک تبصره به بند(1)ماده(81)قانون تأمین اجتماعی

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت

رایگان

آیین نامه هیئت‌های تشخیص مطالبات

آیین نامه هیئت‌های تشخیص مطالبات

  

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت

رایگان

آیین‌نامه اجرایی قانون‌الحاق یک تبصره به ماده(38)قانون تأمین اجتماعی

آیین‌نامه اجرایی قانون‌الحاق یک تبصره به ماده(38)قانون تأمین اجتماعی

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت

رایگان

آیین‌نامه اجرایی قانون‌الزام سازمان تأمین اجتماعی

آیین‌نامه اجرایی قانون‌الزام سازمان تأمین اجتماعی

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت

رایگان

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح بند(ب)تبصره3 ماده قانون4 تأمین اجتماعی

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح بند(ب)تبصره3 ماده قانون4 تأمین اجتماعی

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت

رایگان

آیین‌نامه نحوه تسلیم صورت مزد

آیین‌نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت

رایگان

آیین‌نامه داخلی هیئت نظارت سازمان تأمین اجتماعی

آیین‌نامه داخلی هیئت نظارت سازمان تأمین اجتماعی

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت

رایگان

آیین‌نامه اجرایی کمیسیون‌های پزشکی بدوی و تجدید نظر موضوع

آیین‌نامه اجرایی کمیسیون‌های پزشکی بدوی و تجدید نظر موضوع

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت

رایگان

آیین‌نامه شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع ماده18 تأمین اجتماعی

آیین‌نامه شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع ماده18 تأمین اجتماعی

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت

رایگان

آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده79 قانون تأمین اجتماعی

آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده79 قانون تأمین اجتماعی

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت

رایگان

آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده50 قانون تأمین اجتماعی

آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده50 قانون تأمین اجتماعی

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت

رایگان

آیین‌نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آن‌ها به سازمان

آیین‌نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آن‌ها به سازمان

  

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت

رایگان

توضیحات

آیین نامه اجرایی قانون تامین اجتماعی

کاربرد آیین نامه اجرایی قانون تامین اجتماعی چیست؟ به‌منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌هاى اجتماعى و استقرار نظـام هماهنگ و متناسب با برنامـه‌هـاى تـأمین‌اجتمـاعى، هم‌چنـین تمرکـز وجـوه و درآمدهاى موضوع قانون تأمین‌اجتماعى و سرمایه‌گذارى و بهـره‌بـردارى از محـل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلى به نام «سازمان تأمین‌اجتماعى» وابسته به وزارت پزشکی و آموزش ، درمان که در این قانون « سازمان» نامیده می‌شـود، تشـکیل می‌گردد. سازمان داراى شخصیت حقوقى و استقلال مالى و ادارى است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه‌اى که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اداره خواهد شد.

تیم محتوای ساختاردانش‌پاشا با برند حسابداری آپاداس تمام آیین نامه اجرایی قانون تامین اجتماعی را جهت دانلود رایگان شما عزیزان در صفحات مزبور قرار داده است. لطفا با درج نظرات ارزشمند خود، ما را در ارائه خدمات بهتر یاری نمایید.

هم‌چنین مواردی مانند  آموزش استانداردهای حسابداری، ماده 86 قانون تامین اجتماعی و مطالب پرکاربرد در حسابداری به همت تیم آپاداس در سایت تعبیه شده است، تا علاقه‌مندان به دانش حسابداری، همواره بتوانند مطالب خود را به‌روز نموده و در فعالیت خود از آن استفاده نمایند.

تمام آیین‌نامه‌های مزبور به‌صورت جداگانه همراه با توضیحات مربوطه در اختیار شما عزیزان قرار داده شده است.