استاندارد حسابداری شماره 25 (گزارش‌گری برحسب قسمت‌‌های مختلف)

0

45+

استاندارد حسابداری شماره 25 (گزارش‌گری برحسب قسمت‌‌های مختلف)

1

خرید

رایگان

توضیحات

استاندارد 25

هدف استاندارد 25، تجويز مباني گزارش‌گري اطلاعات‌مالي برحسب قسمت‌هاي‌مختلف يك واحدتجاري است. اين اطلاعات درمورد انواع‌مختلف محصولات و خدمات ارائه‌شده و نيز مناطق جغرافيايي مختلف عمليات واحدتجاري است كه به استفاده‌كنندگان صورت‌هاي‌مالي در مواردزير كمك مي‌كند:

 • الف
  درك بهتر عمل‌كرد گذشته واحدتجاري،
 • ب
  ارزيابي بهتر مخاطرات و بازده‌هاي واحدتجاري، و
 • ج
  قضاوت‌هاي آگاهانه‌تر درمورد كل واحدتجاري.

برخي واحدهاي‌تجاري، محصولات و خدمات متنوعي توليد و ارائه مي‌كنند يا در مناطق‌جغرافيايي متفاوتي فعاليت دارند كه از نرخ‌هاي‌سودآوري، فرصت‌هاي‌رشد، انتظارات آتي و مخاطرات مختلفي برخوردارند. اطلاعات درمورد انواع مختلف محصولات و خدمات يك واحدتجاري و عمليات آن در مناطق جغرافيايي متفاوت، كه اغلب اطلاعات قسمت ناميده مي‌شود، براي ارزيابي مخاطرات و بازده‌هاي يك واحدتجاري طبق استاندارد 25 مفيد است.

استاندارد 25 (گزارش‌گری برحسب قسمت‌‌های مختلف)

دامنه كاربرد استاندارد 25 حسابداری

كليه واحدهاي‌تجاري كه اوراق‌سهام آن‌ها به عموم عرضه مي‌شود يا درجريان انتشارعمومي است بايد الزامات این استاندارد را رعايت كنند.

ساير واحدهاي‌تجاري چنان‌چه داوطلبانه در صورت‌هاي‌ مالي تهيه‌شده براساس استانداردهاي حسابداري، اطلاعات برحسب قسمت‌هاي‌مختلف را افشا نمايند، بايد الزامات استاندارد 25 را به‌طوركامل رعايت كنند.

هنگام ارائه مجموعه صورت‌هاي‌مالي جداگانه واحدتجاري اصلي همراه صورت‌هاي‌مالي تلفيقي، اطلاعات مربوط به قسمت‌ها فقط در صورت‌هاي‌مالي تلفيقي ارائه مي‌شود.

تعاريف استاندارد 25

اصطلاحات ذيل در استاندارد مربوطه با معاني مشخص زير به‌كار رفته است:

 قسمت‌تجاري: جزئي قابل تفكيك از واحدتجاري است كه يك محصول يا خدمت يا گروهي از محصولات يا خدمات مرتبط را ارائه مي‌كند و داراي مخاطره و بازده‌اي متفاوت از ساير قسمت‌هاي واحدتجاري است. عوامل‌ذیل بايد درتعيين محصولات‌وخدمات مرتبط درنظر گرفته‌شود:

 • الف
  ماهيت محصولات يا خدمات،
 • ب
  ماهيت فرآيندهاي‌توليد،
 • ج
  نوع يا طبقه‌مشتريان براي محصولات‌ياخدمات،
 • د
  روش‌هاي توزيع محصولات يا ارائه‌خدمات، و
 • ه
  ماهيت‌مقررات مربوط، براي‌مثال: مقررات بانكي‌وبيمه‌اي.

توضیحات تکمیلی

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}