استاندارد حسابداری شماره 21 (حسابداری اجاره‌ها)

0

45+

استاندارد حسابداری شماره 21 (حسابداری اجاره‌ها)

1

خرید

رایگان

توضیحات

استاندارد حسابداری شماره 21

هدف استاندارد حسابداری شماره 21، تجويز رويه‌هاي‌حســابداري و افشــاي مناســب براي اجاره‌هاي سرمايه‌اي و عملياتي توسط اجاره‌دهنده و اجاره‌كننده است.
اجاره ابزاري ‌است كه واحدتجاري ازطريق آن حق‌خريد يا استفاده از دارايي‌ها را به‌دست مي‌آورد. در قراردادهاي‌اجاره به‌شرط تمليك، اجاره‌دهنده موظف است درصورت عمل به شرايط‌‌قرارداد توسط اجاره‌كننده، مالكيت‌قانوني دارايي مورداجاره را در پايان مدت اجاره به وي انتقال دهد. بنابراين الزامات استاندارد حسابداری شماره 21 در مورد حســابداري قراردادهاي اجاره به‌شرط تمليك نيز كاربرد دارد.

استاندارد حسابداری شماره 21 (حسابداری اجاره‌ها)

دامنه‌كاربرد استاندارد حسابداری شماره 21

الزامات استاندارد جاری بايد براي حسابداري كليه اجاره‌ها به‌استثناي موارد زير به‌كار گرفته شود:

 • الف
  قراردادهاي‌اجاره براي اكتشاف يا بهره‌برداري از منابع‌طبيعي مانند: نفت، گاز، جنگل، فلزات و سايرحقوق مربوط‌به معادن، و
 • ب
  قراردادهاي اعطاي‌مجوز درخصــوص اســتفاده از مواردي نظير: فيلم‌هاي‌سـينمايي و ويديويي، نمايش‌نامه، حق‌اختراع، حق‌تأليف و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي.

اين اسـتاندارد، براي قراردادهايي كاربرد دارد كه حق‌اسـتفاده از دارايي را انتقال مي‌دهد، حتي اگر بخش‌عمده‌اي از خدمات تعميرونگه‌داري دارايي توسط اجاره‌دهنده ارائه شود.

ازسوي ديگر، اين استاندارد براي قراردادهاي‌خدماتي كه حق‌اســتفاده از دارايي را از يك‌طرف قرارداد به‌طرف ديگر منتقل نمي‌كند، كاربرد ندارد.

تعاريف استاندارد حسابداری شماره 21

اصطلاحات‌ذيل در استاندارد مربوطه با معاني مشخص‌زير به‌كار رفته است:

 • اجاره:
  موافقت‌نامه‌ا‌‌ي است كه به‌موجب آن، اجاره‌دهنده درقبال دريافت‌مبلغ يا مبالغ‌ مشخصي حق‌استفاده از دارايي را براي مدت مورد توافق به اجاره‌كننده واگذار مي‌كند.
 • اجاره ســرمايه‌اي:
  عبارت است از اجاره‌اي كه به‌موجب آن تقريباً تمام مخاطرات و مزاياي ناشـي از مالكيت‌دارايي به اجاره‌كننده منتقل مي‌شـود. مالكيت‌دارايي ممكن اسـت نهايتاً انتقال يابد يا انتقال نيابد.
 • اجاره عملياتي:
  به اجاره‌اي غير از اجاره سرمايه‌اي اطلاق مي‌شود.

توضیحات تکمیلی

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}