استاندارد حسابداری شماره 4 (ذخایر، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی)

1

45+

استاندارد حسابداری شماره 4 (ذخایر، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی)

خرید

تومان

تومـــــــــــان

توضیحات

استاندارد شماره 4 حسابداری

استاندارد شماره 4 حسابداری باعنوان ذخاير، بدهي‌هاي‌ احتمالي و دارايي‌هاي‌ احتمالي كه در تاريخ تيرماه ١٣٨٥ توسط مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ حسابرسي تصويب شده است، جايگزين استاندارد ۴ حسابداری با عنوان حسابداري پيشامدهاي‌ احتمالي مصوب ١٣٧٩ مي‌شود و الزامات آن درمورد صــورت‌هاي‌مالي كه دوره‌مالي آن‌ها از تاريخ 1385/01/01 و بعداز آن شروع مي‌شود، لازم‌الاجراست.

استاندارد شماره 4 حسابداری (ذخایر، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی)

دليل تجديدنظر در استاندارد شماره ۴ حسابداری

اين تجديدنظر باهدف هماهنگي بيش‌تر با اســتانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حســابداري و بهبود استاندارد حسابداری قبلي، انجام شده است.

تغييرات اصلي استاندارد شماره 4

در استاندارد 4، عنوان “ذخاير، بدهي‌هاي‌ احتمالي و دارايي‌هاي احتمالي” جايگزين عنوان “پيشامدهاي‌ احتمالي” شده است.

در اســتاندارد حســابداري شــماره ٤ جديد تعاريفي براي ذخيره، بدهي‌ احتمالي و دارايي‌ احتمالي ارائه شده است، اما در استاندارد حسابداري شماره ٤ قبلي تنها پيشامد احتمالي تعريف شده بود.

در استاندارد شماره 4 حسابداری قبلي، ايجاد بدهي يا كاهش‌ دارايي در اثر رويدادهاي‌ آتي به ســـه‌گروه: “محتمل”، “ممكن” و “بعيد” تقســيم شــده بود. در استاندارد شماره 4 حسابداری جديد، تعهدات‌محتمل در قالب “ذخيره” تعريف شـــده اســـت و تعهدات ‌ممكن و بعيد نيز در زمره “بدهي‌هاي‌ احتمالي” تلقي شده است.

در استاندارد شماره 4 حسابداری، محاسبه ارزش‌فعلي براي شناسايي‌ ذخيره درصورت با اهميت‌ بودن اثر ارزش‌ زماني پول، الزامي شده است.

در استاندارد شماره 4 حسابداری جديد، الزاماتي درمورد قراردادهاي زيان‌بار و مخارج تجديد ســاختار ارائه گرديده است.

هدف استاندارد حسابداری شماره 4

هدف استاندارد شماره 4 حسابداری اطمينان از به‌كارگيري معيارهاي شـناخت و مباني اندازه‌گيري مناسـب در مورد ذخاير، بدهي‌هاي‌ احتمالي و دارايي‌هاي‌ احتمالي و نيز افشاي‌ اطلاعات كافي در يادداشت‌هاي‌ توضيحي براي درك‌ بهتر ماهيت، زمان‌بندي و مبلغ آن‌ها توسط استفاده‌كنندگان صورت‌هاي‌ مالي مي‌باشد.

دامنه كاربرد استاندارد 4 حسابداری

استاندارد شماره 4 حسابداری بايد توســط كليه واحدهاي‌ تجاري براي حســابداري ذخاير، بدهي‌هاي‌ احتمالي و دارايي‌هاي‌ احتمالي، به‌استثناي موارد زير، بكار رود:

الف. قراردادهايي كه به‌موجب آن هيچ‌يك از طرفين به تعهدات خود عمل نكرده‌اند يا هردو طرف طبق‌ قرارداد بخشــي از تعهداتشــان را متناســباً انجام داده‌اند، مگر در مواردي كه قرارداد زيان‌بار باشد.

ب. آن‌چه كه مشمول ساير استانداردهاي‌ حسابداري است.

برای دریافت تمام استانداردهای‌ حسابداری می‌توانید به صفحه آموزش استانداردهای حسابداری مراجعه کنید. همچنین استاندارد شماره 4 حسابداری pdf در همین‌ صفحه قابل‌ بارگذاری می‌باشد.

توضیحات تکمیلی

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}